ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Εκτύπωση

Tο Eργαστήριο διεξάγει διάφορα μακροχρόνια ερευνητικά προγράμματα:

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας-Γαλλική γλώσσα. ΥΠΔΒΜΘ
Το έργο ανατέθηκε καταρχήν με εντολή του ΥΠΕΠΘ στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με Επιστ. Υπεύθυνη την κ. Β. Τοκατλίδου (2003-2004) και στη συνέχεια (2004-2009) στην κ. Α.Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη κριτηρίων και ο ορισμός γλωσσικών και πραγματολογικών δεικτών γλωσσομάθειας, ο καθορισμός των επιπέδων σύμφωνα με την κλίμακα του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο καθορισμός των προδιαγραφών της εξέτασης, η τυπολογία των δοκιμασιών, η συγγραφή ενημερωτικών εκδόσεων του ΥΠΕΠΘ για το ΚΠΓ, η ανάπτυξη των οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας για τις τέσσερις απαιτούμενες δεξιότητες (τεστ και άλλες δοκιμασίες), η εκπαίδευση των αξιολογητών, τα ενημερωτικά σεμινάρια των καθηγητών γαλλικής σε διάφορες πόλεις της επικράτειας, και άλλες επιμέρους εργασίες που απαιτεί το Κρατικό Σύστημα Πιστοποίησης. Κατά το παρελθόν έτος έγινε για όγδοη φορά η απαιτούμενη παραγωγή για την πιστοποίηση του επιπέδου Β2 και για τέταρτη φορά για την πιστοποίηση του επιπέδου Γ1. Τον Μάιο του 2007 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά όλη η ερευνητική εργασία για την πιστοποίηση του επιπέδου Β1. Οι κ.κ. Αρβανίτης Παναγιώτης και Παναγιωτίδης Παναγιώτης σχεδίασαν και υλοποίησαν τη «βάση δεδομένων επιλογής δοκιμασιών», ασχολήθηκαν με την επεξεργασία εικόνας και ήχου, με την ψηφιοποίηση πρωτότυπου υλικού και με την καταχώριση στη βάση ασκήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η επιστημονική ομάδα του ασχολείται με το ΚΠΓ, από το Φεβρουάριο του 2007 και εκπονεί τράπεζα θεμάτων για την πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων της γνώσης της γαλλικής γλώσσας.