Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο πρόσφατα υποστήριξε τεχνολογικά την έρευνα που πραγματοποιείται για τη διεκπεραίωση των παρακάτω έργων:
 
 Του Τμήματος:
 Αναμόρφωση του Προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-ΥΠΕΠΘ
Το έργο του Εργαστηρίου συνίσταται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στο διαδίκτυο ενός συστήματος εξ αποστάσεως μάθησης, ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτο-μάθησης λογοτεχνικών, γλωσσικών και τεχνολογικών μαθημάτων (συνολικά εννέα). Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα δικτυακό τόπο στον οποίο προσφέρονται οι παραδόσεις, οι ασκήσεις και άλλες πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματα. Έτσι, οι κ.κ. Αρβανίτης Παναγιώτης και Παναγιωτίδης Παναγιώτης μαζί με το μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου, Πάγκαλο Κωνσταντίνο σχεδίασαν και υλοποίησαν το δικτυακό τόπο και τη βάση δεδομένων που απαιτείται για την υποστήριξή του, και επίσης έκαναν την ψηφιοποίηση και προσαρμογή του υλικού (κείμενο, εικόνα, ήχος, video) για χρήση στο διαδίκτυο. Κατά το έτος 2006-2007, ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων (Λογοτεχνίας, Διδακτικής και Τεχνολογίας). Ο δικτυακός τόπος θα είναι σύντομα επισκέψιμος μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Τμήματος.
 
 Του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας-Γαλλική γλώσσα. ΥΠΕΠΘ
Το έργο ανατέθηκε καταρχήν με εντολή του ΥΠΕΠΘ στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με Επιστ. Υπεύθυνη την κ. Β. Τοκατλίδου (2003-2004) και στη συνέχεια (2004-2009) στην κ. Α.Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη κριτηρίων και ο ορισμός γλωσσικών και πραγματολογικών δεικτών γλωσσομάθειας, ο καθορισμός των επιπέδων σύμφωνα με την κλίμακα του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο καθορισμός των προδιαγραφών της εξέτασης, η τυπολογία των δοκιμασιών, η συγγραφή ενημερωτικών εκδόσεων του ΥΠΕΠΘ για το ΚΠΓ, η ανάπτυξη των οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας για τις τέσσερις απαιτούμενες δεξιότητες (τεστ και άλλες δοκιμασίες), η εκπαίδευση των αξιολογητών, τα ενημερωτικά σεμινάρια των καθηγητών γαλλικής σε διάφορες πόλεις της επικράτειας, και άλλες επιμέρους εργασίες που απαιτεί το Κρατικό Σύστημα Πιστοποίησης. Κατά το παρελθόν έτος έγινε για όγδοη φορά η απαιτούμενη παραγωγή για την πιστοποίηση του επιπέδου Β2 και για τέταρτη φορά για την πιστοποίηση του επιπέδου Γ1. Τον Μάιο του 2007 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά όλη η ερευνητική εργασία για την πιστοποίηση του επιπέδου Β1. Οι κ.κ. Αρβανίτης Παναγιώτης και Παναγιωτίδης Παναγιώτης σχεδίασαν και υλοποίησαν τη «βάση δεδομένων επιλογής δοκιμασιών», ασχολήθηκαν με την επεξεργασία εικόνας και ήχου, με την ψηφιοποίηση πρωτότυπου υλικού και με την καταχώριση στη βάση ασκήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η επιστημονική ομάδα του ασχολείται με το ΚΠΓ, από το Φεβρουάριο του 2007 και εκπονεί τράπεζα θεμάτων για την πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων της γνώσης της γαλλικής γλώσσας.
 
 Του Εργαστηρίου
 Πιστοποίηση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. ΥΠΕΠΘ
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006, το εργαστήριο συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά ως εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο στο πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Πιστοποίησης για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία της πληροφορίας» (Αποφ. Αρ. Πρωτ. 218741/ΚΓ/01-03-2004).
Το έργο αυτό αποτελούσε παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το ΥΠΕΠΘ, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, χρειάστηκε τη συμβολή ενός αριθμού Εργαστηρίων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, για να τους αναθέσει τη διαδικασία της εξέτασης που απαιτείται για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Το Εργαστήριο αξιολογήθηκε και είναι ένα από τα τρία Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ)-Εργαστήρια του ΑΠΘ που πιστοποιήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ και ανέλαβαν το έργο (από τα άλλα δύο, το ένα είναι της Πολυτεχνικής και το άλλο της Σχολής Θετικών Επιστημών). Εξετάστηκαν συνολικά περισσότεροι από 1200 εκπαιδευτικοί. Η παρούσα φάση του έργου έκλεισε τον Ιούνιο του 2006. Το εργαστήριο θα συμμετάσχει και στην επόμενη φάση του έργου το 2007.
 
 
Άλλα προγράμματα και δράσεις ενδεικτικά :

TNP2 - Languages, New Learning Environments – The European Learning Space

Το Θεματικό Δίκτυο TNP2 - Languages, New Learning Environments – The European Learning Space (2000-2003) στο πλαίσιο του προγράμματος SOCRATES. Μέλος του Τομέα συμμετείχε στην επιστημονική επιτροπή του προγράμματος το οποίο συντόνισε το Freie Universität Berlin.

Ιστότοπος http://userpage.fu-berlin.de/elc/tnp2/learnenv.html#sc

 

πρόγραμμα ΕΚΑΤΗ

Το πρόγραμμα ΕΚΑΤΗ  (Εκπαίδευση/ Κατάρτιση εξ Αποστάσεως μέσω Τεχνολογιών της πλΗροφορίας) στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2003-2006)

Αξιοποίηση των ασύγχρονων συστημάτων τηλεκπαίδευσης για γλωσσική διδασκαλία

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Αξιοποίηση των ασύγχρονων συστημάτων τηλεκπαίδευσης για γλωσσική διδασκαλία" (89336) στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΠΘ (Δράση Δ: ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών) (2013-2014)

 

Καινοτόμες τεχνολογίες και εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας στη γλωσσική εκπαίδευση

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Καινοτόμες τεχνολογίες και εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας στη γλωσσική εκπαίδευση" (New technologies and virtual environments in language learning & training) στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΠΘ (Δράση Δ: ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών) (2011-2012)

 

Άλλες ερευνητικές συμμετοχές

Μέλη του Τομέα έχουν επίσης συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ Ι (ΞΕΝΙΟΣ), LEONARDO DA VINCI (DIMITRA), LINGUA III (CARPE D.M.), ΕΚΤ και DEFI-MED-CAMPUS (1990-2000)

IRIS – Identifying and Reconstructing individual language Stories – Promoting plurilingualism and enhancing individual language repertoires

Πρόγραμμα Erasmus+, KA2

https://irisplurilingua.unimi.it/?redirect=0

http://www.irisplurilingua.eu/

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευαγγελία Μουσούρη

Ερευνητική Ομάδα Pluralités, http://www.pluralites2.web.auth.gr/

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

 • Αυστρία: Verein für Internationale Sprachzertifizierung, Informationstechnologie,  Organisation u. Networking
 • Γαλλία: Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
 • Ελλάδα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ιταλία: CEM - Centro Educazione Media, Πάδοβα
 • Centro COME - Farsi prossimo, Μιλάνο
 • Ρουμανία: “Grigore Tabacaru” Teacher Training Centre (CCD), Bacau
 • Σουηδία: Uppsala Universitet

KAMILALA - un projet créatif d’inclusion sociale par l’ouverture aux langues et aux cultures

Πρόγραμμα Erasmus+, KA2

https://kamilala.org/erasmus/

https://kamilala.org/partner/pluralites-grece/

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευαγγελία Μουσούρη

Ερευνητική Ομάδα Pluralités, http://www.pluralites2.web.auth.gr/

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

 • Γαλλία:  Αssociation Dulala, Université Paris 8
 • Πορτογαλία: Université d’Aveiro 
 • Ελλάδα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ιταλία: Région Autonome Vallée d’Aoste 

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Γλώσσες CELV-ECML

EMILE dans des langues autres que l'anglais – Transitions réussies entre les différents niveaux d'enseignement

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/CLILinlanguagesotherthanEnglish/tabid/4298/language/fr-FR/Default.aspx

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευαγγελία Μουσούρη

Ερευνητική Ομάδα Pluralités, http://www.pluralites2.web.auth.gr/

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

 • Δανία: University of Copenhagen, Department of English, Germanic and Romance studies
 • Φινλανδία: City of Helsinki Department of Education
 • Νορβηγία: Universität Tromsø, HSL-Fakultetet
 • Ελλάδα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία

 

 

 

Aristotle University of Thessaloniki,
University Campus 54124, Thessaloniki, Greece

Please publish modules in offcanvas position.